Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Mateřská škola

Podzimní aktivity dětí v MŠ - 2015

Podzimní aktivity dětí v MŠ - 2015

Vloženo: 7. prosince 2015

A máme tady další podzimní činnosti dětí v mateřské škole - podzimní tvoření, červený kříž a návštěva předškoláků v ZŠ
Podzimní činnosti dětí v MŠ - 2015

Podzimní činnosti dětí v MŠ - 2015

Vloženo: 14. října 2015

Děti v mateřské školce nezahálejí ani na podzim - návštěva hasičů a policie, výuka angličtiny, kroužek hry na flétnu a zahájení přípravy předškoláků.
Podzimní slabikář

Podzimní slabikář

Vloženo: 26. října 2016

21.10.2016 se děti z naší MŠ zúčastnily výukového programu PODZIMNÍ SLABIKÁŘ z nabídky EKODOMOVA v Kutné Hoře.Děti si zde shrnuly své poznatky o podzimním období např.o listech,stromech,plodech,houbách.Zopakovaly si také některé podzimní říkanky a písně.Všem se dané činnosti s paní lektorkou Majdou moc líbily!

Pozvánka na Vánoční besídku

Vloženo: 30. listopadu 2016

MŠ Červené Janovice Vás zve na Vánoční besídku,která se koná 14.12.2016 od 15hod.
Protidrogová prevence

Protidrogová prevence

Vloženo: 21. března 2016

Dne 21.3.2016 nás navštívila paní Bukovičová s programem Protidrogové prevence. S dětmi byla probrána 2 témata: Nemusíme vypadat stejně, ale můžeme být kamarádi a Jak se chovat, abych měl kamarády.

První týden v MŠ -září 2017

Vloženo: 8. září 2017

Rozloučení s předškoláky MŠ 2011

Rozloučení s předškoláky MŠ 2011

Vloženo: 1. července 2011

Dne 22.6.2011 proběhlo v Mateřské škole Červené Janovice slavnostní rozloučení s dětmi, které odcházejí do základní školy.

Rozloučení s předškoláky MŠ 2012

Rozloučení s předškoláky MŠ 2012

Vloženo: 16. července 2012

Poslední červnový týden se v naší mateřské škole konalo slavnostní rozloučení s předškoláky. Děti dostaly pamětní list, vysvědčení a malý dárek.

Rozloučení s předškoláky MŠ - 2013

Rozloučení s předškoláky MŠ - 2013

Vloženo: 23. července 2013

Koncem června se v naší mateřské škole konalo slavnostní rozloučení s předškoláky. Děti dostaly vysvědčení, pamětní list, šerpu a malý dárek.

Rozloučení s předškoláky MŠ - 2015

Rozloučení s předškoláky MŠ - 2015

Vloženo: 29. června 2015

Koncem června se v naší mateřské škole konalo slavnostní rozloučení s předškoláky.
Rozloučení s předškoláky MŠ - 2016

Rozloučení s předškoláky MŠ - 2016

Vloženo: 26. června 2016

Slavnostním dnem se pro naší MŠ stala středa 22.6.2016, kdy se konalo za účasti rodičů, prarodičů, žáků 1.třídy a paní ředitelky ZŠ ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY. Předškolní děti vystoupily s krátkým programem písní, básní a pohádky. Poté byly slavnostně ošerpovány, dostaly vysvědčení, paměťní list a malý dárek. Přejeme jim hodně úspěchů ve školních lavicích!

Rozloučení s předškoláky 2017

Vloženo: 29. června 2017

Sazebník úhrad

Vloženo: 24. května 2018

Sazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 Mateřská škola Červené Janovice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací: čl. I. Náklady na pořízení kopií 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: a) jednostranná ................................................................ 2 Kč b) oboustranná ................................................................ 4 Kč 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3: a) jednostranná ................................................................ 4 Kč b) oboustranná ................................................................ 8 Kč 3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč 4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5 Kč 5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec/škola/školka za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí/školou/školkou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku. čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat 1. 1 ks CD ................................................................................... 10 Kč 2. 1 ks DVD ................................................................................ 20 Kč 3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku. 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována. čl. IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1 hodina Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 200,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců mateřské školy, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka. 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace. 3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii. čl. V. Ostatní ustanovení 1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost. 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta ředitelka mateřské školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně mateřské školy v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet mateřské školy. 4. Tento sazebník se stanoví na účetní období 25.5.2018 – 31.12.2018 5. Sazebník byl schválen ředitelkou mateřské školy. V Červených Janovicích dne 24.5. 2018 Jaroslava Zelinková ředitelka mateřské školy Červené JanoviceSazebník úhrad za poskytování informací pro úhradu nákladů podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí a podle Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 Mateřská škola Červené Janovice stanoví v souladu s § 5 odst. 1 písm. f) zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, ve spojení s § 17 tohoto zákona, s nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím, s § 10 odst. 3 a 4 zákona č. 123/1998 Sb. o právu na informace o životním prostředí, s článkem 12 odst. 5 Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 a na základě § 102 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, tento sazebník úhrad za poskytování informací: čl. I. Náklady na pořízení kopií 1. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A4: a) jednostranná ................................................................ 2 Kč b) oboustranná ................................................................ 4 Kč 2. Za pořízení jedné černobílé kopie formátu A3: a) jednostranná ................................................................ 4 Kč b) oboustranná ................................................................ 8 Kč 3. Za tisk na černobílé tiskárně (formát A4, jednostranný) jedna stránka 3 Kč 4. Za pořízení skenu či fotografie do souboru jedné stránky do velikosti A4 při skenování a do velikosti A3 při fotografování včetně úpravy k odeslání …………………..…….5 Kč 5. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou obec/škola/školka za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit. 6. V případě informací obsažených v publikacích a tiskovinách vydávaných obcí/školou/školkou se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku. čl. II. Náklady na opatření technických nosičů dat 1. 1 ks CD ................................................................................... 10 Kč 2. 1 ks DVD ................................................................................ 20 Kč 3. Pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována. čl. III. Náklady na odeslání informací žadateli 1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle ceníku České pošty s. p., případně jiného poskytovatele poštovní služby. Náklady na balné se stanoví paušální částkou 20,- Kč za jednu poštovní zásilku. 2. V případě osobního odběru požadovaných informací nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována. čl. IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledání informací 1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací se úhrada požaduje za vyhledávání delší než 1 hodina Úhrada za hodinu vyhledávání jedním pracovníkem je 200,- Kč, započítává se každých i započatých 30 minut. Úhrada je odvozena od ročních nákladů na platy zaměstnanců mateřské školy, kteří se mohou podílet na vyhledávání informací, podle schváleného rozpočtu pro rok 2018. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem doby připadající na každého pracovníka. 2. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledání informací jiné osobní náklady, nezbytné k vyhledání informace (např. náklady na jízdné na odlehlé pracoviště), budou účtovány na základě individuální kalkulace. 3. Do vyhledávání se zahrne s ohledem na konkrétnost formulace žádosti pouze vyhledání, ve kterém dokumentu se požadovaná informace nachází (např. v evidenci, spisové službě), vyhledání samotného dokumentu (např. ve spisovně, v počítači), vyhledání požadovaných informací v dokumentu, přenesení informací do sdělení žadateli (výpisem nebo kopírováním v počítači). Omezeně lze zahrnout čas nutný na anonymizaci chráněných údajů. Ostatní činnosti spojené s vyřízením žádosti, včetně právního posouzení, se nezapočítávají. Nezapočte se ani čas kopírování listinných dokumentů, který je již vyjádřen jednotkovou sazbou za kopii. čl. V. Ostatní ustanovení 1. Celková výše úhrady je součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací. Do celkové výše 100,- Kč nebude úhrada požadována, pokud žadatel nepodal po dobu jednoho měsíce od podání předchozí žádosti další žádost. 2. Z důvodu hodných zvláštního zřetele může starosta ředitelka mateřské školy od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele. 3. Žadatel může úhradu provést buď v hotovosti v pokladně mateřské školy v úředních hodinách nebo převodem na bankovní účet mateřské školy. 4. Tento sazebník se stanoví na účetní období 25.5.2018 – 31.12.2018 5. Sazebník byl schválen ředitelkou mateřské školy. V Červených Janovicích dne 24.5. 2018 Jaroslava Zelinková ředitelka mateřské školy Červené Janovice
Stop úrazům

Stop úrazům

Vloženo: 26. června 2017

Vánoční besídka 14.12.2016

Vánoční besídka 14.12.2016

Vloženo: 15. prosince 2016

Vánoční besídka 14.12.2017

Vánoční besídka 14.12.2017

Vloženo: 15. prosince 2017

Vánoční besídka 15.12.2015

Vánoční besídka 15.12.2015

Vloženo: 4. února 2016

100 let české státnosti ve Středočeském kraji