Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

Velikonoce 2013 v kostele sv. Martina

Vloženo: 10. dubna 2013

Prožíváme dobu velikonoční, slavíme zmrtvýchvstání Ježíše Krista, což je základ naší víry a církve. Ze slavnostního tridua jsme v kostele sv. Martina prožili Zelený čtvrtek a na Boží hod velikonoční jsme si udělali radost velikonočním pečivem.

Vrcholem a středem křesťanské liturgie je "slavnost tří velikonočních dnů utrpení, smrti a zmrtvýchvstání Páně". Toto třídení začíná večerní eucharistií na Zelený čtvrtek a končí modlitbou večerních chval o velikonoční neděli. Svátek Velikonoc je tedy tvořen Zeleným čtvrtkem, Velkým pátkem, Bílou sobotou, Velikonoční nocí a Nedělí zmrtvýchvstání.

 

Zeleným čtvrtkem začíná tzv. velikonoční triduum (třídení). Na Zelený čtvrtek se konají dvoje obřady: dopoledne v katedrálách, večer pak v jednotlivých kostelích (farnostech).

Dopoledne na Zelený čtvrtek se v katedrálách setkávají kněží se svými biskupy a obnovují své kněžské sliby. Zároveň se světí posvátné oleje, které se používají po celý rok při udílení svátostí..
Večerní obřad vyjadřuje dvě hlavní události:

1. Ježíšovu večeři na rozloučenou, při níž myje apoštolům nohy a ustanovuje tajemství eucharistie. Zároveň je zrazen od Jidáše

2. Ježíšovu modlitbu v Getsemanské zahradě a jeho zajetí...

Název Zelený čtvrtek vznikl přesmyčkou původního německého názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek) na Gründonnerstag (Zelený čtvrtek). Zelený čtvrtek tedy není zelený...

 

Neděle zmrtvýchvstání, „Hod Boží velikonoční“
Kristus vstal z mrtvých za svítání "prvního dne v týdnu", neboli "prvního dne po sobotě" (sobota byla podle židovského kalendáře posledním dnem týdne). Svým zmrtvýchvstáním dovršil Boží stvořitelské a vykupitelské dílo. Proto se křesťané v tento den začali pravidelně scházet k eucharistickému "lámání chleba" ("mši svaté") a tento den nazvali "dnem Páně". Každá neděle v roce je tedy "oslavou Velikonoc" - zvláštním zpřítomněním Kristova vykupitelského činu. Jedině z něho můžeme čerpat posilu pro naši vlastní cestu zmrtvýchvstání.
 

Převzato z:  http://velikonoce.vira.cz

 

Na Zelený čtvrtek 12 mužů z naší farnosti ( i ze Zbraslavic) předstoupilo k oltáři a O. Stanislav jim po vzoru Ježíše Krista omyl nohy - symbol Kristovy lásky. Toto gesto nám má připomenout, kdo je člověk: bytost vzdálená od Boha, vysoko zrozená a hluboko spadlá. Smyslem otrocké služby umýváni nohou je připravit člověka ke stolování neboli připravit ho pro přebývání s Bohem. 

 

Na Hod Boží velikonoční jsme po mši svaté prodávali pečivo - malé mazanečky a koláčky. Vybraná částka (5. 500,- Kč) bude použita na opravu kněžského bytu na faře ve Zbraslavicích.  

 

Přejeme Vám požehanou dobu velikonoční

Galerie

100 let české státnosti ve Středočeském kraji